درباره
راهنما
برایم مهم است که بدانم روحیه ای سالم دارم - - - - - - زندگی سالم من در گرو روحیه سالم من است - - - - - - روحیه سالم دانشگاهیان متکی به روحیه سالم دانشجویان است - - - - - - سلامت روان من سلامت روان جامعه است
        
نام دانشگاه :
v
   
شماره دانشجویی :
   
کد ملی :
       
computer name    
internet ip adress    
ip adress    
     
ورود به سیستم
     
راهنمای تنظیمات صفحه
2015-2014 Copyright by en . javadian ,Inc.

All Rights Resered.